هزینه اعتبار تجاری

فرمول هزینه اعتبار تجاری:

cost of trade credit = (1 + (discount % / (1 – discount %))^(365/days past discount) – 1

از این فرمول در آزمون اصول بازار سرمایه استفاده می شود

ادامه خواندن هزینه اعتبار تجاری