اینک اسکیپ – بخش هفتم

در انتهای مقاله‌ی قبلی، قول دادم که ما نگاهی به کلاه خیلی دست نخورده که آدم برفی اکنون قلنبه‌ی ما را قشنگ می‌کند نگاهی بیندازیم. آن کلاه در راه بازگشت در دومین بخش این سری اضافه شد، وقتی همه‌ی چیزی که می‌توانستیم بکشیم بیضی‌ها و مستطیل‌ها بودند، و یک مثال خوب است که چطور تعداد کمی شیء به دقت انتخاب شده می‌تواند چشم را درجهت دیدن اشکالی که واقعاً در آنجا نیستند فریب دهد. آنچه آن به نظر می‌رسد وقتی از سر آدم‌برفی برداشته شده و مقدار اندکی چرخیده شده است در اینجا قرار دارد:

is07-01 ادامه خواندن اینک اسکیپ – بخش هفتم

اینک اسکیپ – بخش ششم

این بخش قصد دارد یکی از اصول ابتدایی قدرتمند طراحی اینک‌اسکیپ را معرفی کند: Pathها. من می‌گویم «معرفی» چون pathها می‌توانند در روش‌های بسیار گوناگونی ایجاد شوند، بکار برده شوند و دستکاری شوند، پس همچنان که این سری به پیش می‌رود به آن‌ها به دفعات متعدد برخواهیم گشت.

ادامه خواندن اینک اسکیپ – بخش ششم