نسخه 1 تلگرام با طراحی متریال به ویندوز آمد

ظاهر این نسخه به طراحی متریال تغییر کرده است

دانلود